Бие бүрэлдэхүүний сургалтын хичээл

Онцгой байдлын байгууллагын 2018 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөө